Postgraduate Students

Mr. SHI Shuo
Mr. SHI Shuo

Ph.D. Student


shuoshi4-c@my.cityu.edu.hk

Alumni

Name Years
Dr. SHI Shuo 2020-2023
Dr. Mohammad Irfan Iqbal 2018-2021
Mr. YU Weijie, Ken 2020-2021
Miss YU Yingfeng 2020-2021
Miss CHEN Yuhan 2020-2021
Dr. JIANG Yuanzhang 2017-2021
Dr. Harun Venkatesen 2016-2019
Dr. HAN Yanting 2016-2019
Dr. Anwar Jahid 2016-2019
Dr. ZHU Shanshan 2015-2018
Dr. ZHANG Yuanchi 2015-2018
Dr. CHEN Jianming 2014-2017
Dr. CHEN Cheng 2013-2016
Dr. Harish Kumar Narayana 2014-2018